Regulamin


Regulamin

                                                                                                   Regulamin

                                                                                    serwisu internetowego Mozzy.pl

1. Serwis - internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny w domenie internetowej Mozzy.pl, będącyplatformą ogłoszeniowa umożliwiającą publikację i przeglądanie ogłoszeń;

2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynnościprawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogącawe własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania korzystająca z Mozzy.pl; 

3. Ogłoszenie– strona/przestrzeń serwerowa Mozzy.pl, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca danezamieszczone przez niego w postaci ogłoszenia;

4. Konto – obszar w Mozzy.pl dostępny dla Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła, za pomocą którejUżytkownik może dokonywać określonych działań w ramach serwisu Mozzy.pl;

5. Administrator – podmiot zarządzający i rozwijający Mozzy.pl, którym jest Mozzy Sp. z o.o. z siedzibą wWarszawie, ul. Marszałkowska nr 58, lok. 15, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorcówKrajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie,XII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem 0000843930, NIP 7010984409,wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 PLN, , świadczący na rzecz Użytkowników usługiudostępniania zasobów systemu informatycznego, w tym strony internetowej Mozzy.pl, w celuprzechowywania przez Użytkowników danych w postaci ogłoszeń, które są udostępniane na stronachserwisu Mozzy.pl, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimiprzepisami prawa polskiego w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogąelektroniczną.

6. Regulamin – niniejszy regulamin.

                                                                                              Postanowienia ogólne:

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Mozzy.pl, prawa i obowiązki Użytkownika, a takżeprawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora. 

2. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę najego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie niekrótszym niż 14 dni od dnia zamieszczenie informacji w serwisie Mozzy.pl z zastrzeżeniem, że usługiaktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na zasadach przyjętych do tejpory.

                                                                                               Warunki korzystania:

1. Warunkiem do korzystania z usług świadczonych przez Mozzy.pl jest skorzystanie z urządzenia zzainstalowaną przeglądarką internetową i dobre jakościowo połączenie z Internetem. 

2. Dostęp do wszystkich funkcji serwisu wymaga aktywacji konta, która jest możliwa poprzez efektywnezakończenie procesu rejestracji.  

3. Rejestracja w Serwisie wymaga posiadania aktywnego adresu e-mail, na który zostanie wysłany linkaktywacyjny. 

4. Rejestracja oraz używanie konta podstawowego są bezpłatne.

5. Konto Użytkownika poprzez rejestrację może utworzyć osoba prywatna lub przedsiębiorstwo działającepod firmą. Użytkownikiem Platformy może być osoba, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełnązdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającaosobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania.

6. Użytkownikami Serwisu mogą być również osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, ale nieukończyły 18 lat, w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodniez przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

7. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przezużytkownika z Mozzy.pl oznacza wyrażenie przez niego zgody na warunki określone w niniejszymRegulaminie. 

8. Utworzenie konta w tym publikacja pierwszego ogłoszenia są równoznaczne z zawarciem umowypomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkachprzewidzianych w niniejszym Regulaminie.

9. Użytkownicy, którzy zamieszczają Ogłoszenia lub są zainteresowani zakupem rzeczy będącychprzedmiotem ogłoszeń są zobowiązani do podawania swoich prawdziwych danych osobowych. 

10. Mozzy.pl nie weryfikuje danych i tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za ich wiarygodność.

11. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania i niezamieszczania w Serwisie treści zabronionychprzez przepisy obowiązującego prawa lub przez postanowienia Regulaminu w tym do niekorzystaniaz Serwisu w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującego prawa na terytoriumRzeczpospolitej Polskiej.

12. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników jak i również wsporach powstałych między Użytkownikami powstałymi na gruncie transakcji. 

13. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz każde płatności z tego tytułu odbywają siębezpośrednio pomiędzy Użytkownikami. 

14. Formularz kontaktowy, który Użytkownik otrzymuje w ramach strony ogłoszenia umożliwia każdemuUżytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail oraz kontakt telefoniczny przypisany doOgłoszenia. 

15. Mozzy.pl dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemuSerwisu, równocześnie zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Serwisu ze względówtechnicznych lub przyczyn niezależnych od Mozzy.pl. W razie awarii Mozzy.pl zobowiązuje się doproporcjonalnej rekompensaty na rzecz Użytkowników publikujących ogłoszenia płatne poprzezwydłużenie czasu publikacji Ogłoszenia. 

                                                                               Dodawanie i promocja ogłoszeń:

1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownikaodpowiedniego formularza. 

2. Zamieszczone na stronach serwisu Ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 KodeksuCywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

3. Zamieszczanie Ogłoszeń przez Użytkownika w Serwisie odbywa się na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

4. Ogłoszenia w zależności od swojego rodzaju i treści dzielą się na płatne i bezpłatne. OpublikowanieOgłoszenia płatnego będzie możliwe jedynie po wniesieniu opłaty przez system płatności PayU. Kwotaopłaty może różnić się ze względu na rodzaj ogłoszenia. Kwota zawiera podatek VAT. 

5. Ogłoszenia płatne są opłacane za miesiąc z góry co znaczy, że po wniesieniu rzeczonej opłatyprzedmiotowe Ogłoszenie będzie widoczne w serwisie Mozzy.pl przez 30 dni.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do kontroli Ogłoszenia pod względem zgodności z zasadamiRegulaminu Mozzy.pl.

7. Użytkownik publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści w tym zdjęcia i numer telefonu podaje jedobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom w tymosobom korzystającym z sieci Internet. Ogłoszenia również mogą być pozycjonowane przezwyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.

8. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednego ogłoszenia, które dotyczy tego samego przedmiotu,towaru lub usługi etc. niezależnie od wybranej kategorii i lokalizacji. 

9. Niniejszy Regulamin zabrania publikowania Ogłoszeń, które swoją treścią:

        a. Naruszają obowiązujące przepisy prawa;

        b. Wprowadzają w błąd i nie są zgodne z rzeczywistym stanem ogłaszanego przedmiotu, towarubądź usługi;

        c. Zawierają treści i zdjęcia powszechnie uznane za obraźliwe; 

        d. Naruszają zasady etyczne oraz godność inny osób, w tym innych użytkowników serwisu;

        e. Napisane są w języku innym niż polski i angielski;

        f. Zawierają dane lub osobowe mające na celu naruszyć dobra osobiste osób trzecich;

        g. Promują bądź reklamują inne serwisy lub strony internetowe bez zgody Administratora; 

        h. Zawierają zdjęcia lub materiały erotyczne bądź symbolizujące nagość lub dwuznacznelubieżne przekazy. 

10. Niezależnie od powyższego zabronione są oferty: 

        a. Pracy lub zleceń bez opisu stanowiska, nazwy lub firmy pracodawcy i sprecyzowanego miejscapotencjalnie wykonywanej pracy; 

        b. Ofert pracy lub zleceń o charakterze erotycznym; 

        c. Rzeczy pochodzących z przestępstwa w tym kradzieży lub paserstwa; 

        d. Gadżetów, materiałów erotycznych i pornografii;

        e. Usług towarzyskich, usług masaży intymnych i innych tego rodzaju usług;

        f. Środków farmakologicznych;

        g. Narkotyków i substancji psychotropowych;

        h. Alkoholu i wyrobów tytoniowych; 

        i. Materiałów wybuchowych, broni i amunicji; 

        j. Usług i reklam związanych z rytuałami, horoskopami, magią i znachorstwem. 

11. Publikacja Ogłoszenia bezpłatnego jest darmowa i nie wymaga wnoszenia jakiejkolwiek opłaty, listaogłoszeń bezpłatnych jest dostępna w załączniku nr. 1 pod tytułem: Podział ogłoszeń i system opłat wserwisie Mozzy.pl.

12. Promocja ogłoszenia płatnego jest możliwa poprzez uiszczenie opłaty przez system płatności PayUpołączony z Mozzy.pl według formularza i instrukcji zamieszczonej w serwisie.

13. Szczegóły odnoszące się do opłat jak i do okresu przez które dane ogłoszenie w oparciu o określną kwotęjest promowane określa załącznik nr. 1 pod tytułem: Podział ogłoszeń i system opłat w serwisieMozzy.pl. 

                                                                                         Zasady odpowiedzialności

1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w ramach i w związkuz korzystaniem z Serwisu Mozzy.pl.

2. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Mozzy.pl o każdym przypadku naruszenia jegopraw w ramach korzystania przez niego z Serwisu.

3. Użytkownik publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści podaje je dobrowolnie do wiadomościpublicznej i zgadza się na ujawnienie ich w ramach funkcjonowania Serwisu innym osobom.

4. Użytkownik wyraża zgode na powiązanie swoich Ogłoszeń z danymi podanymi przy rejestracji w tymdanymi podanymi przy okazji publikacji Ogłoszenia. 

5. Mozzy.pl w żaden sposób nie pośredniczy w transakcjach między Użytkownikami ani w jakichkolwiekczynnościach dokonywanych pomiędzy nimi.

6. Mozzy.pl nie odpowiada za brak zainteresowania opublikowanym Ogłoszeniem.

7. Mozzy.pl zastrzega sobie pełne prawo do całkowitego lub częściowego zablokowania danego konta wzwiązku z nieprzestrzeganiem zasad niniejszego Regulaminu. 

8. Mozzy.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia opublikowanego Ogłoszenia, jeśli Użytkownik lub dane wogłoszeniu nie odpowiadają do zasadom zawartych w niniejszym Regulaminie. 

9. Mozzy.pl nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zachowań i działań Użytkowników oraz osóbtrzecich stanowiących naruszenie przepisów obowiązującego prawa oraz niniejszego Regulaminu,w tym odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z serwisu przez użytkowników,wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 

10. Mozzy.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zawarcia transakcji i umów przezUżytkowników wskutek zamieszczenia Ogłoszeń w ramach Serwisu.

                                                                                    Reklamacje i odstąpienie od umowy

1. Reklamacje dotyczące świadczenia usługi w ramach Serwisu Mozzy.pl powinny być zgłaszane drogąmailową na adres info@mozzy.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres spółki Mozzy.pl.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane użytkownika podane przy okazji procesu rejestracji irzeczowy opis stanu faktycznego związanego z zdarzeniem.

3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 30 dni od momentu skutecznego doręczeniainformacji o zdarzeniu.  

4. Odstąpienie od umowy w przedmiocie świadczenia usług przez Mozzy.pl jest możliwe w terminie 14 dnii wymaga skutecznego poinformowania o tym spółkę listem poleconym na adres spółki lub na adres email: info@mozzy.pl 

5. Świadczenie usług przez Mozzy.pl w ramach serwisu ma charakter bezterminowy, lecz pomimo tegoistnieje możliwość usunięcia konta użytkownika na podstawie stosownego w sprawie oświadczeniawysłanego poprzez zakładkę usuń konto lub wiadomości na adres e-mail info@mozzy.pl 

6. Spory związane ze świadczonymi usługami w ramach serwisu Mozzy.pl będą rozstrzygane przezwłaściwe polskie Sądy Powszechne. Użytkownik, który podlega ochronie konsumenta ma możliwośćskorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji. Informacje dot. pozasądowymsposobie dostępu do wspomnianej metody znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl.