Polityka prywatności


Polityka prywatności

                                                                          Polityka prywatności serwisu Mozzy.pl 

1. Administrator danych 

Administratorem danych jest Mozzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska nr 58, lok. 15, 00-545Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SądRejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego podnumerem 0000843930, NIP 7010984409, wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 PLN wpłaconym w całościzwanym dalej Administratorem lub Mozzy.pl.

2. Pochodzenie danych w tym danych osobowych 

Dane są przetwarzane na podstawie: "przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jestosoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciemumowy" (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane w tym dane osobowe są zbierane w związku z funkcjonowaniem serwisu Mozzy.pl w tym w szczególnościpoprzez proces rejestracji, zamieszczanie ogłoszenia i jego publikacje, reklamacje etc. Dane podane w profiluUżytkownika oraz dane aktywności w serwisie, w szczególności dane dotyczące odwiedzanych ogłoszeń, danedotyczące sesji, przeglądarki, lokalizacji i adresu IP. Dane obowiązkowe są oznaczone przez nasz system wposzczególnych formularzach, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości świadczenia przez nasokreślonych usług i funkcjonalności konta danego użytkownika.

3. Czas przechowywania danych

Twoje dane osobowe są przechowywane przez czas posiadania konta w serwisie Mozzy.pl i tylko i wyłącznie wcelach świadczenia usług zgodnie z Regulaminem i do celów marketingowych. Dane po usunięciu konta wserwisie są usuwane i niewykorzystywane dalej przez Administratora ani żadne podmioty przetwarzające.

4. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych

Zgodnie z nowymi przepisami użytkownik ma prawa, które są związane z przetwarzaniem jego danychosobowych.

W każdym momencie użytkownik ma prawo do skorzystania z poniższych praw: 

    a. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli prawo do ograniczonego przetwarzania danychużytkownika w przypadkach wymienionych w art. 18 RODO.

    b. Prawo dostępu do swoich danych osobowych – czyli prawo do informacji czy faktycznie przetwarzane sądane osobowe użytkownika a jeśli tak to realizacji praw w art. 15 RODO. 

    c. Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych – czyli prawo do żądania aby administrator usnął lubpoprawił nieprawdziwe dane bez zbędnej zwłoki w oparciu o art. 16 RODO. 

    d. Prawo do bycia zapomnianym – czyli prawo do usunięcia danych użytkownika bez zbędnej zwłoki ze stronyAdministratora na podstawie art. 17 RODO.

    e. Prawo do cofnięcia zgody – czyli prawo do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie ma dłużej zgody nagromadzenie i przetwarzanie danych na podstawie art. 7 RODO. 

    f. Prawo do sprzeciwu wykorzystania danych – czyli prawo do sprzeciwienia się aktualnemu obrotowi danymiużytkownika zgodnie z art. 21 RODO. 

    g. Prawo do przesłania danych innemu podmiotowi – czyli tzw. prawo do przenoszenia danych osoby, którejdane dotyczą i udostępnienia ich tej osobie w celu przesłania ich innemu podmiotowi zgodnie z art. 20RODO.  

Chęć każdorazowego skorzystania z danego prawa powinna być skutecznie zgłoszona Administratorowi.

5. W jakim celu i komu są udostępniane dane? 

Twoje dane są udostępniane wyłącznie w celu zapewnienia dostępu oraz świadczenia usługi za pomocą serwisuMozzy.pl i zapewnienia bezpieczeństwa serwisu Mozzy.pl. 

    a. Podmiotom, które przetwarzają dane tj. podmiotom przetwarzającym: Twoje dane są przetwarzane przezdostawców wyłącznie na wniosek Mozzy.pl. Podmioty te świadczą dla nas usługi marketingu online,hostingu, obsługi poczty e-mail, powiadomień, czy inne związane z analizą ruchu w Serwisie Mozzy.pl,analizą skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych.

    b. Organom ścigania oraz organom państwowym: Ponieważ Mozzy.pl działa zgodnie z prawem i wyczerpujeobowiązki prawne, Twoje dane mogą zostać ujawnione organom ścigania, nadzorczym, podmiotomwykonującym zadania publiczne, organom władzy publicznej oraz organom działającym na ich zlecenie, któreokreśla ustawa. 

6. Sposób dbania o bezpieczeństwo danych:

Wszelkie dane w tym dane osobowe są rzetelnie zabezpieczone na sprawnie działających i dobrze chronionychtechnologicznie i fizycznie serwerach Mozzy.pl. 

7. Kontakt z Mozzy.pl.

Kontakt w sprawie ochrony danych jest możliwy poprzez formularze dostępne na stronie, adres poczty e-mailinfo@mozzy.pl i za pomocą listu poleconego skierowanego na fizyczny adres spółki Mozzy Sp. z o.o.